Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

W naszej szkole pomoc pedagogiczno- psychologiczna ma poniższe formy:
– dostosowanie wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych
potrzeb uczniów,
–  dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriów oceniania
uczniów,
–  zajęcia rozwijające uzdolnienia,
–  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
–  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
–  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
–  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
–  zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
–  porady, konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów,
–  warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli