Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej.

Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż wolnych miejsc w danej szkole.

Poniżej podano informacje najważniejsze. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj

O egzaminie

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

!!!  Egzamin ósmoklasisty to obowiązek

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

Przedmioty na egzaminie

W roku szkolnym 2022/2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego

Uczeń może wybrać tylko ten język obcy, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Terminy egzaminu 2023

W terminie głównym:

 • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym:

 • język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników – 3 lipca 2023 r.
Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2023 r.

Przebieg egzaminu

  Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

  Przybory na egzaminie

  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie:

  • długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem przeznaczony do zapisywania rozwiązań/odpowiedzi
  • na egzaminie z matematyki uczeń powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

   

  Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 roku

  Zadania na egzaminie

  W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte ( tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte ( tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).   

  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

  Wyniki i zaświadczenia

  W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

  Wynik procentowy to odsetek punktów ( zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.

  Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów ( zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

   

   

  Informacje dodatkowe

  Egzamin ósmoklasisty w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

  Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

  Uprawnienie laureatów i finalistów konkursów

  Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

  Uprawnienie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

  Źródło: hhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/